Nitriansky VÚC v prvom polroku 2017 s prebytkom 21,3 miliónov eur + grafy

Dlh Nitrianskeho VÚC je vo výške 23,53 mil. eur

• Nitriansky samosprávny kraj má najviac obyvateľov vo veku 62 rokov a viac
• Jeho celkový dlh ako aj dlh na jedného obyvateľa bol spomedzi VÚC najnižší

Hospodárenie Nitrianskeho vyššieho územného celku (ďalej VÚC) sa k 30. 6. 2017 skončilo s celkovým prebytkom 21,3 mil. eur. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), prebytok Nitrianskeho samosprávneho kraja bol spomedzi všetkých ôsmich krajov štvrtý najnižší.

V polročnom hodnotení ani jeden samosprávny kraj neskončil so schodkom v hospodárení. „Prebytok Nitrianskeho VÚC bol mierne pod úrovňou jeho priemernej výšky za všetky VÚC, ktorá predstavuje 25,2 mil. eur. Podiel prebytku Nitrianskeho VÚC na celkovom prebytku hospodárenia všetkých VÚC dosiahol 10,54 percent,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Ako ostatné VÚC, tak aj Bratislavský samosprávny kraj zostavil na rok 2017 vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy a výdavky naplánoval v rovnakej výške 182,4 mil. eur. Skutočné príjmy dosiahli v prvom polroku 2017 výšku 95,6 mil. eur, čo predstavuje 52,42 % z ich plánovaného ročného objemu. Na výdavky vynaložil 74,3 mil. eur, čo je 40,76 % z ich ročného plánu.

Tabuľka č. 1: Nitriansky VÚC - Štruktúra rozpočtovaných celkových príjmov a výdavkov, bilancie rozpočtu a skutočnosť k 30. 6. 2017 – v mil. €

Hospodárenie VÚC Nitra
Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky a výpočty CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.


Najväčší podiel na celkových príjmoch a výdavkoch Nitrianskeho VÚC majú bežné príjmy a výdavky. Ako vyplýva z analýzy CRIF SK, v rozpočte na rok 2017 bol podiel bežných príjmov stanovený na 92,8 % z celkových príjmov, v skutočnosti k 30. 6. 2017 dosiahol podiel 90,5 %. Podiel bežných výdavkov bol stanovený na 88,5 % z celkových výdavkov, v skutočnosti v prvom polroku dosiahol 90,8 %. V rozpočte na rok 2017 bol naplávaný prebytok bežného rozpočtu 7,9 mil. eur, k 30. 6. 2017 bol vo výške 19,0 mil. eur.

Druhý najväčší podiel na celkových príjmoch v rozpočte Nitrianskeho VÚC majú príjmy z finančných operácií a na celkových výdavkoch kapitálové výdavky. V rozpočte na rok 2017 bol podiel príjmov z finančných operácií stanovený na 6,2 % z celkových príjmov, v skutočnosti k 30. 6. 2017 dosiahol podiel 8,2 %. Podiel kapitálových výdavkov bol v rozpočte stanovený na 10,2 % z celkových výdavkov, v skutočnosti v prvom polroku dosiahol 7,1 %.

Najnižší podiel na celkových príjmoch v rozpočte Nitrianskeho VÚC majú kapitálové príjmy a na celkových výdavkoch výdavky z finančných operácií. V rozpočte na rok 2017 bol podiel kapitálových príjmov stanovený na 1,0 % z celkových príjmov, v skutočnosti k 30. 6. 2017 dosiahol podiel 1,4 %. Podiel výdavkov z finančných operácií bol v rozpočte stanovený na 1,4 %, v skutočnosti v prvom polroku dosiahol 2,1 %.

V rozpočte na rok 2017 bol plánovaný prebytok finančných operácií 8,9 mil. eur, k 30.6.2017 bol vo výške 6,3 mil. eur. Schodok kapitálového rozpočtu 4,0 mil. eur v prvom polroku bol na úrovni necelých 24 % z jeho plánovaného objemu 16,8 mil. eur.


Graf č. 1: Štruktúra rozpočtovaných celkových príjmov a výdavkov, a skutočnosť k 30. 6. 2017 – v %

Hospodárenie VÚC Nitra
Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky a výpočty CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.


Tretí najvyšší príjem z podielových daní

Bežné príjmy VÚC pozostávajú z daňových príjmov, z bežných nedaňových príjmov ako aj bežných grantov a transferov. Daňové príjmy VÚC na rozdiel od obcí pozostávajú iba z výnosu dane z príjmu fyzických osôb (DPFO) a sú určené na financovanie ich originálnych kompetencií, ktorými sú napr.: zabezpečovanie tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja ich územia; vykonávanie plánovacej činnosti týkajúcej sa ich územia a obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja a územných plánov regiónov; vykonávanie vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja ich územia; zakladanie, zriaďovanie, zrušovanie a kontrola svojich rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb; utváranie podmienok na rozvoj zdravotníctva, výchovy a vzdelávania (najmä v stredných školách), cestovného ruchu; spolupráca s obcami pri tvorbe programov ich sociálneho a ekonomického rozvoja a podieľanie sa na riešení problémov týkajúcich sa viacerých obcí na ich území; atď.

Podiel jednotlivých VÚC na celkovom výnose DPFO závisí od šiestich kritérií s rozdielnymi váhami, do ktorých vstupujú štatistické údaje k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. Najväčšiu váhu (32 %) má kritérium počet obyvateľov vo veku 62 rokov a viac s trvalým pobytom v kraji. Druhým kritériom s váhou 20 % je dĺžka ciest II. a III. triedy vo vlastníctve kraja, nasleduje kritérium celkový počet obyvateľov VÚC s trvalým pobytom na jeho území s váhou 15 % a rovnakú váhu má kritérium počet obyvateľov VÚC vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území. Posledné dve kritériá – rozloha VÚC a obrátená hustota obyvateľstva VÚC s trvalým pobytom na jeho území – majú tiež rovnakú váhu, a to 9 %.

„Nitriansky VÚC sa vyznačuje tým, že má v stanovených kritériách hodnoty na rôznej úrovni. Má najväčší počet obyvateľov vo veku 62 a viac rokov (136 839, t. j. 13,73 % z ich celkového počtu v SR) a vlastní tretí najväčší počet kilometrov ciest II. a III. triedy (2 034,987 km, t. j. 14,70 % z ich celkovej dĺžky v SR). Má štvrtý najvyšší celkový počet obyvateľov (682 527, t. j. 12,58 % z ich celkového počtu v SR) a štvrtú najnižšiu obrátenú hustotu obyvateľstva (108 obyvateľov na km2). Nakoľko v kritériách s väčšou váhou má Nitriansky samosprávny kraj vyššie hodnoty, je preň predpokladaný tretí najvyšší objem DPFO (101,4 mil. eur) z ročného objemu 756,2 mil. eur, ktorý má byť podľa údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) v roku 2017 poukázaný všetkým VÚC,“ dopĺňa Jana Marková.


Graf č. 2: Vybraná veková štruktúra obyvateľov Nitrianskeho VÚC k 1. 1. 2016

Hospodárenie VÚC Nitra
Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky a výpočty CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Všetkým VÚC bolo za prvý polrok 2017 zaslaných 377,5 mil. eur DPFO, čo predstavuje 49,92 % z ročného objemu výnosu DPFO, ktorý na rok 2017 predpokladá poukázať MF SR samosprávnym krajom. Nitriansky VÚC získal 50,4 mil. eur, čo prestavuje 49,70 % z ich predpokladanej výšky na rok 2017.


Graf č. 3: Predpokladaná výška DPFO v Nitrianskom VÚC a skutočnosť k 30. 6. 2017 - v mil. eur

Hospodárenie VÚC Nitra
Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky a výpočty CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.


Dlh kraja 34,47 eur na obyvateľa bol najnižší spomedzi VÚC

VÚC ako aj obce majú na celkovom zadlžení verejného sektora veľmi nízky podiel. Celkový dlh VÚC spolu k 30. 6. 2017 predstavoval 343,3 mil. eur. Dlh Nitrianskeho VÚC, vo výške 23,53 mil. eur, bol v porovnaní s dlhom jednotlivých VÚC najnižší a predstavoval 6,85 % z ich celkového dlhu. Najnižšia bola aj výška dlhu pripadajúceho na jedného obyvateľa – 34,47 eur.


Graf č. 4: Výška dlhu VÚC k 30. 6. 2017 – v mil. eur

Hospodárenie VÚC Nitra Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky a výpočty CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.Zdroj: Tlačová správaKomentáre  

+1 # johnnysp29 2017-10-24 20:51
Veľká kopa čísel ale nejak mi to nič nehovorí :-(
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # herr tell 2017-10-25 06:49
Milan môže byť so sebou spokojný. A po podpise zmluvy s Arrivou na 10 rokov + 2 roky opcia musí byť aj spokojný. Upresním, že na výkon prímestskej verejnej dopravy a to v čase, keď bola cena palív rekordne vysoká.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Robino 2017-10-25 09:12
Pozerám, že v Banskobystricke j VÚC nejako zrazili dole ten veľký dlh čo tam mali a teraz majú druhý najnižší z celého Slovenska, hneď po Nitre :) Tak predsa len to bola pravda
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # StaryNitrancan 2017-10-26 15:00
PSSST, také veci sa nesmú hovoriť pred voľbami, keď establišment a celý mainstream bojuje proti Kotlebovi. :lol:
Inak objektívne z predvolebných diskusií som nadobudol dojem, že Belica je jediný vhodný kandidát. Ako môžu pomôcť kraju ľudia ktorí sú leniví si naštudovať aspoň základné kompetencie krajov pred tým ako idú do diskusie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Michal Šimonek 2017-10-26 15:04
Aký vplyv má Belica na zamestnanosť kraja? Neviem, pýtam sa... v letáku, ktorý mám v schránke sa chváli znížením nezamestnanosti :-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+7 # dlhy 2017-10-26 21:56
Belica šestnásťročným ničnerobením na poste župana nemá vplyv na nič.
Nepoznám jediného človeka, ktorý by si dokázal spomenúť na jedinú vec, ktorú Belica vo svojej funkcii za 16 rokov urobil.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # johnnysp29 2017-10-27 10:30
Ako je možné že všetci sme tohoto názoru a napriek tomu ho bude voliť veľmi veľa ľudí ?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # dlhy 2017-10-27 10:50
Bohužiaľ všetci nie. Iba tí, čo sa zaujímajú. A tých je minimum.
Tým, čo ho volia stačí strana, ktorá ho nominuje.
Jeho heslo "Výsledky proti sľubom" je zlý vtip.
Žiadne výsledky totiž nemá. Hoci jeden predsa.
Stagnácia až úpadok kraja.
A hrdo vyhlasuje, že v tom po zvolení mieni pokračovať.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ja 2017-10-30 22:13
Ano je to pravda, sledovali ste aj ubytok majetku v BBsk niekolko 10 mil.? NSK msa majeto zvysil. To si treba tiez vsimat.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť