List od čitateľa: Kruhový objazd pod Zoborom - roky neriešený problém, dokedy ešte?

Táto križovatka nebola stavaná ako okružná, ale ako priesečná – s premávkou riadenou svetelnými signálmi

Kruhový objazd je zvláštny typ križovatky, ktorý je obvykle budovaný, kvôli zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Rozdeľuje križovatku na niekoľko jednoduchších križovatiek s kruhom v strede, čím sa zjednodušia pravidlá prejazdu. Na kruhový objazd upozorňuje vopred dopravná značka C7 Kruhový objazd.

Vďaka jednoduchosti, s ktorou sa cez kruhový objazd prechádza, je priepustnosť kruhového objazdu väčšia ako pri klasickej križovatke. Každý kruhový objazd má ale svoju kapacitu, ktorá ak sa prekročí, tak sa kruhový objazd zahltí, čím sa táto jeho objektívna a všeobecná priepustnosť výrazne obmedzí (kruhový objazd pred Dražovcami v smere od Nitry do priemyselného parku; v čase rannej dopravnej špičky je vjazd do neho v smere od Dražoviec teoreticky nemožný...).

Najčastejším a najnebezpečnejším omylom je, že vodič v kruhovom objazde má automaticky prednosť. Zákon však hovorí jasne: Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami. Toto pravidlo však neplatí v každej krajine. Každá odbočovacia vetva v kruhovom objazde vytvára v podstate jednu menšiu križovatku, v ktorej, ako v každej inej, platia všetky základné pravidlá o odbočovaní vpravo a každé príjazdové rameno zas napĺňa všetky atribúty uplatňovania prednosti v jazde (ale, napríklad, i o zákaze zastavenia vozidla...) na križovatke. Na križovatke – či už s dopravným značením alebo bez neho.

Kruhové objazdy sú stavané hlavne z dôvodu bezpečnosti, pretože stredový kruh tvorí prirodzenú prekážku v jazde, okolo ktorej vodiči prechádzajú pomalšie, a preto nehody majú menšie následky. Na kruhovom objazde prakticky nie je možné klasicky pokračovať v jazde priamo, odbočiť vľavo (so všetkými dôsledkami a súvislosťami) alebo sa otočiť. Na kruhovom objazde sa odbočuje vždy len vpravo a to dvakrát za sebou. Prvý raz pri vjazde do kruhového objazdu a druhý raz pri vychádzaní z kruhového objazdu. Vodiči na kruhovom objazde – ak sa zrazia, tak zväčša len v ostrom uhle, čím sú menšie následky ako pri zrážke v uhle pravom, či dokonca pri čelnej zrážke. Výnimkou sú iba nehody, keď vodič prejde krížom cez stredový kruh. Riziko nehody sa zvyšuje menším polomerom kruhového objazdu. Veľkou výhodou kruhového objazdu je možnosť teoreticky nekonečného počtu odbočovacích vetiev bez ujmy na plynulosti a bezpečnosti premávky. Nevýhoda kruhových objazdov je v tom, že zaberajú pomerne veľkú plochu.

Okružné križovatky sa navrhujú, ak je potrebné:

- zabezpečiť pomalý prejazd vozidiel križovatkou,
- tvarom križovatky zvýrazniť koniec komunikácie s vyššou návrhovou rýchlosťou alebo zmenu jej dopravného režimu či funkcie, - zaistiť bezpečnú a plynulú premávku na križovatke a jej ramenách,
- znížiť počet a závažnosť dopravných nehôd na križovatke,
- zabezpečiť v križovatke odbočenie vľavo viac ako 20 % - ám vozidiel.

Okružné križovatky musia zabezpečiť:

- jednosmerný pohyb vozidiel po okruhu okolo stredového ostrovčeka,
- dostatočný rozhľad na všetkých vjazdoch i na okruhu na zastavenie vozidla pred prekážkou,
- zamedzenie priameho prejazdu vozidiel križovatkou.

Pri návrhu okružnej križovatky treba venovať zvýšenú pozornosť hlavne:

- zvislému a vodorovnému dopravnému značeniu a umiestneniu informačných značiek v dostatočnej vzdialenosti pred križovatkou, - osvetleniu križovatky,
- výraznosti upozornenia na zníženie rýchlosti vozidiel na príjazdoch ku križovatke v odôvodnených prípadoch i fyzickými či psychologickými prekážkami (smerovým oblúkom, zúžením jazdných pruhov a pod.),
- pohybu chodcov a cyklistov,
- rozhľadu na zastavenie pred prekážkou priamo na okruhu.

Kruhový objazd pod Zoborom je v tomto kontexte výnimkou. Nič podstatné z vyššie uvedeného na tejto križovatke neplatí! Najmä zamedzenie priameho prejazdu vozidiel. Je to tým, že táto križovatka nebola stavaná ako okružná, ale ako priesečná – s premávkou riadenou svetelnými signálmi. Od roku 2008 je stavebne usporiadaná ako dvojpruhová okružná križovatka – čo sa z hľadiska následných komplikácií, nedorozumení, priamo nekontrolovateľného nárastu škodových udalostí a dopravných nehôd - nikdy nemalo stať! Tento kruhový objazd sa od tohto okamihu začal uchádzať o najnehodovejšie miesto v republike, čo sa mu zakrátko takmer aj podarilo – obsadil pomerne slušné 9. miesto. No a stalo sa to hlavne nedostatočným, neúplným dopravným, značením. Tá anarchia na tejto križovatke zašla až tak ďaleko, že policajti sa rozhodli robiť tzv. ukážkové jazdy na tomto objazde v snahe naučiť nevedomých vodičov správne jazdiť po ňom. Teda nie vybaviť tento kruhový objazd čitateľným, jasne vyznievajúcim dopravným značením, ale ukážkové jazdy! Žiaľ, tento stav trvá až do dnes - už dlhých 10 rokov! Preto je úplne na mieste otázka – dokedy ešte?

Jadro križovatky je komunikácia vedúca po kruhovej dráhe a je rozdelená pozdĺžnou prerušovanou čiarou na dva jazdné pruhy, na ktorých sa pri jazde v plnej miere uplatňujú všetky pravidlá spôsobu jazdy v jazdných pruhoch. Všetky príjazdové komunikácie neústia v križovatke kolmo na stredový ostrovček, tak ako je to na klasických kruhových objazdoch, ale po dotyčnici, čím sa ten požadovaný spomaľovací efekt už vopred stal nereálnym. Pri existujúcom (málo výstižne pôsobiacom), často až zavádzajúcom zvislom dopravnom značení - hlavne však takmer vôbec neexistujúcom vodorovnom dopravnom značení (okrem pozdĺžnej prerušovanej čiary, ktorá rozdeľuje vozovku na dva jazdné pruhy) je možné v tomto kruhovom objazde jazdiť v ktoromkoľvek z týchto jazdných pruhov. Keďže vodič pri tejto jazde nemení smer jazdy, nedáva preto ani znamenie o zmene smeru jazdy. To znamená, že ak by dvaja vodiči chceli prejsť tento kruhový objazd dookola, môžu ísť kľudne vedľa seba – teoreticky až do omrzenia. Vodič v ľavom jazdnom pruhu len dookola (teda akoby priamo) a ten v pravom s možnosťou kedykoľvek ten kruhový objazd opustiť. Tak ako napríklad po Chrenovskej ceste alebo triede A. Hlinku v oboch jazdných pruhoch. Určite by máloktorému z vodičov, ktorý ide v ľavom jazdnom pruhu vedľa vodiča v pravom jazdnom pruhu po Chrenovskej napadlo odbočiť z tohto ľavého jazdného pruhu - vpravo napr. na čerpaciu stanicu Slovnaft alebo jazdiac po Hlinkovej odbočiť vpravo (takisto z ľavého pruhu) na Dlhú ulicu smerom na Chrenovú - Janíkovce... V zákone o cestnej premávke sa predsa jasne uvádza, že pri odbočovaní vpravo je vodič povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky..! No a to predsa nie je v žiadnom prípade ľavý jazdný pruh! To platí samozrejme i v prípade, keď na odbočovacom ramene bude vozovka rozdelená napríklad na dva jazdné pruhy. I v takomto prípade vodič skôr ako vojde k takémuto miestu s úmyslom vyjsť z kruhového objazdu – teda odbočiť vpravo, už pred vjazdom do tohto miesta, teda do križovatky – ešte pred jej hranicou (kolmicou na os vozovky kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky), musí byť zaradený v pravom jazdnom pruhu – a z neho až odbočuje. Pritom ho neviaže žiadna iná povinnosť pri rozhodovaní sa do ktorého jazdného pruhu sa po odbočení má zaradiť! Pokiaľ tento vodič nevedie náhodou nákladný automobil s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg, jazdnú súpravu s celkovou dĺžkou nad 7 m, zvláštne motorové vozidlo alebo motocykel s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h – zaradí sa do hociktorého (aj do ľavého) jazdného pruhu. Práve tu a z tohto dôvodu dochádza k najčastejším konfliktom, ktorých príčinou je nesprávne odbočovanie, ako i nesprávny spôsob jazdy v jazdných pruhoch! Prečo kopa vodičov ignoruje i jedno z najzákladnejších pravidiel – a to, že pri prechádzaní do vedľajšieho jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v tomto jazdnom pruhu, pričom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy! Najokatejšie a najnebezpečnejšie je to najmä pri odbočovaní na Napervilskú ulicu – smerom do centra. Klasický prípad - vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu už pri vjazde na kruhový objazd z pod Zobora, od Štitár, Hrnčiaroviec – po Dobšinského chce pokračovať v ľavom i na Napervilskej (teda odbočí vpravo z ľavého pruhu) a vodič vedľa neho v pravom jazdnom pruhu tiež chce odbočiť vpravo na Napervilskú (do centra), ale takisto do ľavého jazdného pruhu – alebo jednoducho chce pokračovať ďalej po kruhovom objazde v smere na Chrenovskú a potom ďalej napr. smerom na Levice alebo na R1. No a úplne o život ide pri príjazde k tejto križovatke po Chrenovskej ceste smerom na Topoľčany - ak jeden z vodičov vchádzajúci do kruhového objazdu v ľavom jazdnom pruhu chce ísť priamo (do priemyselného parku, Topoľčany, R1), takže pri vychádzaní („odbočovaní“ vpravo) dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo a druhý vodič, ktorý vošiel do kruhového objazdu z Napervilskej, jazdiaci po kruhovom objazde v pravom (riadne vyznačenom!) jazdnom pruhu, chce ísť naspäť do mesta..!

Podobný problém pretrváva i na kruhovom objazde na Štúrovej (pri hypermarkete TESCO).

Na týchto kruhových objazdoch sa len veľmi ťažko uplatňujú platné pravidlá a ten, kto sa spontánne spolieha na ich všeobecnú platnosť sa v dôsledkoch (paradoxne) dopúšťa veľmi riskantného konania, často s fatálnymi následkami! Cudzí vodič, ktorému sa podarí bez konfliktu prejsť týmito križovatkami si môže skutočne gratulovať – a to všetko len kvôli tomu a preto, že spôsob jazdy v jednotlivých jazdných pruhoch na tomto kruhovom objazde nie je taxatívne stanovený (prikázaný) nespochybniteľne vyznievajúcim dopravným značením!

Vzhľadom k vyššie uvedenému by sa organizácia premávky na kruhovom objazde pod Zoborom mala vrátiť naspäť do roku 2008 – teda priesečná so svetelnou signalizáciou alebo (to najlacnejšie riešenie) vybaviť túto križovatku zmysluplným, výstižným dopravným značením – avšak bez DZ č. C 7 – Kruhový objazd!

Logicky a bezkonfliktne by preto vyznelo, keby sa zvislým i vodorovným dopravným značením jednoznačne určil (prikázal!) spôsob jazdy po takomto kruhovom objazde – a to v každom jazdnom pruhu! V prípade, ak na kruhovom objazde sú vyznačené dva jazdné pruhy a na výjazdovom ramene len jeden jazdný pruh – tak v pravom jazdnom pruhu umožniť (prikázať!) na najbližšom výjazde odbočiť vpravo alebo ísť (pokračovať) priamo (C 4b, V 9a) - a v ľavom jazdnom pruhu len priamo (C 1, V 9a); v prípade, ak na kruhovom objazde sú vyznačené dva jazdné pruhy a na výjazdovom ramene dva jazdné pruhy – tak v pravom jazdnom pruhu na kruhovom objazde len po najbližší výjazd – teda len odbočiť vpravo (C 2) - (do pravého z týchto dvoch jazdných pruhov – V 9a) a ten v tom ľavom jazdnom pruhu buď vpravo (do ľavého z týchto dvoch jazdných pruhov) alebo priamo (C 4b, V 9a).

Len takýmto spôsobom sa zamedzí týmto nebezpečným prepletom, konfliktom a zabezpečí sa adresnosť pri konfliktných situáciách na jednotlivých výjazdových ramenách takýchto okružných križovatiek. No a je úplne samozrejmé, že pri takomto jasne vyznievajúcom dopravnom značení prejde bezkonfliktne touto križovatkou nielen vodič, ktorý získal vodičské oprávnenie v niektorej z nitrianskych autoškôl, ale i vodič - zo Španielskej Málagy...

Ivan Čerešňák

Komentáre  

+2 # Janko z mesta 2018-04-23 20:33
Dokedy tu budete uverejňovať siahodlhé nič nehovoriace traktáty dôchodcov?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Michal Šimonek 2018-04-23 21:05
Každý má priestor na našom webe. Nech sa páči pošli a uverejníme aj tvoj príspevok.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Felix 2018-04-24 15:22
Vážený pán Michal Šimonek, predmetná križovatka sa 2 krát rekonštruovala pričom na Mestskom úrade Nitra do súčasnosti nevyšiel zámer na odľahčenie dopravy. Mám zato, že aktuálny stav križovatky je nevyhovujúci a do budúcnosti je potrebné po spustení výroby spoločnosti JLR s.r.o. a dodavateľské spoločnosti vybudovať podjazd pre osobné automobily na odľahčenie dopravy.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Janko z mesta 2018-04-23 23:32
Kto pochopil o čom píše autor, nech sa prihlási u súdruha žinčicu. Všetci dobre vieme, že kruhac pod Zoborom je problém, ktorý nevyriešia žiadne značky ale len jeho prestavba.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # jozefdub 2018-04-24 08:54
a nebolo by jednoduchšie naozaj ten "kruháč" riadne označiť vo vnútri a zbaviť ho značky Kruhový objazd tak ako uvádza autor?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # dlhy 2018-04-24 08:59
Na oboch kruhových objazdoch je iba jeden jediný problém:
Nedisciplinovaní alebo neschopní vodiči.
Tých nemožno odstrániť ani zmenou riešenia križovatky ani dopravným značením.
To by autor, ako dlhoročný inštruktor autoškoly, mohol vedieť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Ivan Čerešňák 2018-04-24 18:54
Dúfam, že nechcete týmto naznačiť, že s dopravným značením na týchto kruhových objazdoch (najmä na tom pod Zoborom) je všetko v poriadku... Ja si nemyslím, že všeobecný a každodenný chaos na konkrétnej križovatke je zásadne len vecou nedisciplinovan osti a neschopnosti vodičov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-4 # dlhy 2018-04-25 13:49
Po oboch zmienených kruhových objazdoch bežne jazdím.
Ani na jednom nepozorujem Vami zmienený "všeobecný a každodenný chaos".
Zatiaľ každý problém, ktorý som tam videl alebo zažil spôsobila vždy chybná jazda.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # johnnysp29 2018-04-25 14:03
Ten kruháč pod Zoborom je asi tak vporiadku ako šatne na nitrianskom kúpalisku.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-10 # dlhy 2018-04-25 14:13
Býk je nebezpečný spredu, kôň zozadu a hlupák (ako ty) zo všetkých strán.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Ccc H8 2018-04-25 18:52
Pan poslanec prudko zdvíha úroveň diskusie do nebeskych výšin.
Zasa sa ukazuje úroveň tých čo ste si zvolili.
Nerobím si vôbec ilúzie že ostatní su iní. :-x
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # Peter33 2018-04-24 21:50
Najväčší problém kruhových objazdov sú vodiči. Najlepšie je radiť sa do pruhov ako aj popisujete, len škoda že minule som videl autoškolu ktorá išla od policajtov od kruháča v pravom pruhu a vychádzala z veľkého kruháča na Topoľčany. Keď už nových vodičov učia takéto radenie, tak sa nečudujme ako sa potom jazdí.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Ccc H8 2018-04-25 07:37
A čože také zlé ho učia? Jazdil podľa súčasného značenia. Nič neporušil. A zrejme nemáš moc odjazdene. Lebo to co popisuješ hlúposť. Spraviť z dvojpruhoveho, jednopruhovy. Ale niekomu je to škoda vysvetľovať. Stačí pokutovať nedánie prednosti. To je všetko. Ten kruhový je v podstate v pohode. Len niektorí si vysvetľujú jazdu v pruhoch po svojom.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Ivan Čerešňák 2018-04-26 17:44
Neberte to prosím nejak vzťažne, osobne. Skúste však reagovať na najčastejšie problémy na tejto križovatke. Problém č. 1. V obidvoch jazdných pruhoch idú vedľa seba dvaja vodiči. Vodič Biely v ľavom pruhu a vodič Čierny v pravom jazdnom pruhu. Prichádzajú vedľa seba k výjazdu do centra na Napervilskú ul. Obidvaja vodiči zapnú smerovku vpravo. Vodič Čierny (v pravom pruhu) odbočí do prava - do pravého pruhu a vodič Biely (v ľavom pruhu) taktiež odbočí vpravo - do ľavého pruhu. Je to správne?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # MUDrlant 2018-04-26 19:00
Áno je. Vodič, ktorý odbočuje z vnútorného pruhu musí vykonať dva úkony. Preradiť sa z vnútorného pruhu do vonkajšieho a následne z vonkajšieho pruhu odbočí vpravo von z križovatky, pričom na výjazde môže využiť ktorýkoľvek pruh. Tieto dva úkony vykoná na krátkom úseku, ale nič tým neporušuje. Ak máte pocit, že áno, tak prosím uviesť, ktorý §. Na Slovensku aj vo svete je viacero kruhových objazdov s rovnakým riešením dopravy, všade sa jazdi podobne ako v Nitre. Aj tam je zlé značenie? Všade sú hlúpi ľudia ( úradníci), len jeden inštruktor autoškoly z Nitry je génius.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Ccc H8 2018-04-26 19:15
presne tak. Ten vpravom si môže vybrať pruh ktorý využije. Ten vľavo to musí strpieť a dať mu ak treba aj dva razy prednosť. čo je na tom nepochopiteľné? Stačí sa držať zákona.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Ivan Čerešňák 2018-04-26 20:29
...a koľkokrát vo svojej praxi ste tento spôsob jazdy aj skutočne tak ako ste to popísal zrealizoval? Teda idete v pravom pruhu vedľa vodiča v ľavom, obidvaja idete vpravo a vy vedľa neho sa zaradíte do ľavého pruhu. Ešte raz - koľkokrát? Ak ani raz - tak to aspoň raz skúste...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Ondro 2018-04-26 20:39
Problém je v podstate neexistencia úsekov na preplet v tejto vymyslenej a zrealizovanej okružnej krizovatke
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # MUDrlant 2018-04-26 21:01
Všetci gramotní vodiči, a tých je väčšina, jazdiaci vo vonkajšom pruhu sa na výjazde zaradia do pravého pruhu. Zároveň vodiči idúci vo vnútornom pruhu, využijú na výjazde ľavý pruh. Inak povedané, ak si vodiči pri preraďovaní medzi pruhmi dajú prednosť, môžu využiť ľubovoľný pruh. Stačí sa ísť pozrieť na križovatku a takto to v drvivej väčšine funguje. Potom však prídu negramotní vodiči a tí spôsobia dopravné nehody. Ak sa pozrieme na pomer koľko áut prejde za rok križovatkou ( niekoľko stotisíc) versus koľko dopravných nehôd sa stane ( možno pár desiatok), tak križovatka nebude až taká nehodová. Ale to sa točíme dokola. Tak ako som popisoval vyššie, podstatné je , že vodič vykonáva dva úkony, preraďovanie medzi pruhmi a následné odbočovanie. Alebo sa mýlim? Ak áno tak prosím uviesť, v čom a čo vodič porušuje.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # MUDrlant 2018-04-26 21:05
Uviedol som to ako príklad, že aj takto je možné jazdiť ak sa dodržia pravidlá o prednosti v jazde a odbočovaní.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ivan Čerešňák 2018-04-26 22:01
Vyhol ste sa odpovedi na moju otázku. Nevadí. V podstate ste zreprodukoval to čo uvádzam v pôvodnom príspevku - a síce, že - áno:... "aj takto je možné jazdiť ak sa dodržia pravidlá...". Ťažšie je mnohým vodičom loviť v pamäti konkrétne pravidlá, ľahšie je však akceptovať zrozumiteľné, jednoznačne vyznievajúce dopravné značenie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # MUDrlant 2018-04-27 07:53
Z kontextu článku (inak veľmi rozsiahleho )som nadobudol dojem, že máme rozdielne názory na správny spôsob jazdy po kruhovom objazde. Ale vidím, že sme v zhode. Určite sme v zhode, že na križovatke sú potrebné úpravy. Rozdiel vidím len v spôsobe ich realizácie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ccc H8 2018-04-27 08:28
Ja by som iba chcel vidieť ako autobus (nákladiak) idúci zo Zobora na Mostnu odbočí z pravého iba do pravého pruhu. Podľa mňa je to technicky nemožné. Ale rád sa nechám poučiť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # Ivan Čerešňák 2018-04-27 11:32
Je to možné ako technicky tak i v zmysle zákona. Vodič prichádza k tomuto miestu vo vonkajšom (pravom) jazdnom pruhu, má zapnuté pravé smerovky, primerane si nadbehne
(so stále zapnutými pravými smerovkami) a plynulo odbočuje. Po odbočení zostane v pravom jazdnom pruhu a pokračuje v ňom po Napervilskej ďalej na Mostnú.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ccc H8 2018-04-27 12:01
To primerane si nabehne znamená ze odbočí do ľavého a následne do pravého. Resp zadok bude stále vpravo.
Takže technický to možné nie je. Ťažko to ale vysvetliť niekomu kto nemá šajnu o com píšem. Skúste sa spýtať vodičov MHD.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-5 # jozefdub 2018-04-27 20:06
Človeče o čom to tu hlaholíš? Vodič autobusu, kamiónu nemôžu odbočiť z kruháča von na Mostnú lebo to technicky nie je možné? Ty máš o čom šajnu keď splietaš tieto voloviny?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ccc H8 2018-04-28 05:52
Skus si prečítať celý príspevok. Nie jednu vetu. Inak sa iba zhovaďuješ. :lol:
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Vladimír 2018-04-28 18:48
Evidentne o tom šajnu má, lebo e to presne tak ako píše. Autobus MHD (možno okrem 9,5m midibusov) nedokáže prejsť predmetnou okružnou križovatkou v smere Dobšinského - Napervillská bez toho, aby si pri výjazde nenadchádzal do ľavého pruhu. Neumožňujú to parametre križovatky a dĺžka vozidla. Každý vodič MHD vie, že na výjazd z tejto križovatky potrebuje mať voľné jazdné pruhy oba.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Ivan Čerešňák 2018-04-28 20:36
§ 19 Odbočovanie (zákona o cestnej premávke) - ods. 3 : Ak vodič pri odbočovaní vpravo musí s ohľadom na rozmery svojho vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo... (v tomto prípade i do vedľajšieho jazdného pruhu) - vždy dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo, no keďže prechádza do vedľajšieho jazdného pruhu musí dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v tomto jazdnom pruhu (nesmie ho ohroziť). Aj kvôli tomuto dochádza na tomto kruhovom objazde ku konfliktom, nakoľko sa pri týchto nebezpečných prepletoch odbočuje vpravo z oboch jazdných pruhov. Ak by tam bolo príslušné (zvislé i vodorovné) dopravné značenie, ktoré by umožňovalo odbočiť vpravo výhradne len z pravého pruhu, tak k týmto situáciám by nedochádzalo. O tomto to všetko je!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Laco 2018-04-27 08:42
Ako pise vyssie Felix, najidealnejsie riesenie je podjazd v smere ZM-R1 a opacne R1-ZM. Ale samozrjeme s treba uvedomit, ze zijeme v Nitre, cize tento scenar je v ramci sci-fi...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # MartinNR 2018-04-27 20:18
Keď už je reč o nehodovosti a chaose na veľkých kruháčoch - sú vôbec niekde tie hrozivé čísla zverejnené? Pri tom koľko aút prejde tými kruháčmi, ešte k tomu každodenný chaos, tak ich je nejako málo, alebo ich iba tak rýchlo odstránia?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ivan Čerešňák 2018-04-28 21:19
Táto križovatka je od roku 2008 stavebne usporiadaná ako dvojpruhová okružná križovatka. Bolo to provizórne riešenie, ktoré prinášalo množstvo kolízií a preto aj Slovenská správa ciest v r. 2010 zaradila križovatku medzi kritické nehodové miesta. Nitra touto križovatkou obsadila 9. miesto v nehodovosti v republike. Preto aj dopravný inšpektorát sa rozhodol doplniť veľmi povrchné dopravné značenie, ktoré by malo vzniku týchto kolízií zabrániť. Nestalo sa tak dodnes. Možno že od tohto plánu upustili kvôli tomu, že otvorením R1 sa intenzita premávky pomerne výrazne zmenšila, no netransparentný , nebezpečný spôsob jazdy touto križovatkou je stále aktuálny.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # ON 2018-04-28 15:44
No a úplne o život ide pri príjazde k tejto križovatke po Chrenovskej ceste smerom na Topoľčany - ak jeden z vodičov vchádzajúci do kruhového objazdu v ľavom jazdnom pruhu chce ísť priamo (do priemyselného parku, Topoľčany, R1), takže pri vychádzaní („odbočovaní“ vpravo) dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo a druhý vodič, ktorý vošiel do kruhového objazdu z Napervilskej, jazdiaci po kruhovom objazde v pravom (riadne vyznačenom!) jazdnom pruhu, chce ísť naspäť do mesta..!

- tymto pozdravujem najma TO znacky, ktorym akosi nevadi, ze autobus č. 6 vstupuje vo KO v pravom pruhu s cielom opustit KO na napervilskej. Z laveho pruhu si suverenne seknu vyjazd na TO a cestujuci v buse maju o kolotoc postarane. Za tuto nevedomost by mali brat vodicaky.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť